Zbiranje ponudb

Zemljišče

Opravilna številka: St 2230/2019
Lokacija: Plavje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 09. 2020
Konec dražbe: 08. 09. 2020
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 3.600,00 €

Stečajna upraviteljica v postopku stečaja nad pozneje najdenim premoženjem izbrisane pravne osebe RABAK nepremičnine d.o.o., Koper – Capodistria Kampel 005 I, 6000 Koper - Capodistria

opr. št. St 2230/2019

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kopru o prodaji z dne 10.3.2019
(datum pravnomočnosti 26.3.2020) JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo dne 8.9.2020 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje
Nepremičnina:

k.o. 2589 PLAVJE parcela 506/13, delež 1/1; 3.600,00 €;V naravi zemljišče med dvema stavbama

k.o. 2589 PLAVJE parcela 506/15, delež 1/1, 558,00 €, V naravi del dovozne ceste

Nepremičnini se prodajata ločeno, vsaka parcelna številka samostojno.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe
zvišuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša:
– za k.o. 2589 PLAVJE parcela 506/13, delež 1/1 – 3.600,00€
– za k.o. 2589 PLAVJE parcela 506/15, delež 1/1 – 558,00€.

Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa lastništva.

Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 100,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro
katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0002 2705 622 odprt pri DELAVSKA
HRANILNICA d.d.

- za k.o. 2589 PLAVJE parcela 506/13, delež 1/1 znesek varščine 360,00€
- za k.o. 2589 PLAVJE parcela 506/15, delež 1/1 znesek varščine 55,80€.


RAZPIS:https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4679039