Zbiranje ponudb

Terjatve

Opravilna številka: St 1847/2015
Lokacija: Celje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 29. 01. 2020
Konec dražbe: 28. 02. 2020
Upravitelj: Alenka GrilFotografije:

STEČAJNA UPRAVITELJICA
STEČAJNI POSTOPEK AERO, d.d. – v stečaju
St 1847/2015

OBJAVLJA
NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
Z namenom pridobitve informacij, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev za prodajo premoženja.

I. OPIS PREMOŽENJA

Terjatev do družbe DIDIS, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Gledališka ulica 2, 3000 Celje, matična številka: 1700332000, davčna številka: 53065786, iz pravnomočnih izvršb:
 VL 53113/2017 /Višina terjatve na dan 28. 1. 2020 znaša 1.377,83 €.
Znesek predstavlja neplačano glavnico v znesku 1.131,46 €, zamudne obresti do dne 28. 1. 2020 v znesku 230,61 €, izvršilne stroške v znesku 14,93 € in zamudne obresti na izvršilne stroške v znesku 0,83 €.

 VL 118895/2017 /Višina terjatve na dan 28. 1. 2020 znaša 1.185,16 €.
Znesek predstavlja neplačano glavnico v znesku 918,05 €, zamudne obresti do dne 28. 1. 2020 v znesku 150,70 €, izvršilne stroške v znesku 100 € in zamudne
obresti na izvršilne stroške v znesku 16,41 €.

Iz naslova izterjave stečajni dolžnik ne prejema nobenih prilivov. Družba od 4. 10. 2019 nima odprtega TRR v Republiki Sloveniji.

Premoženje se prodaja v celoti.

II. POGOJI PREDLOŽITVE PONUDBE
1. Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena (2. odst. 328. čl. ZFPPIPP);
2. Zbiranje ponudb je informativnega značaja iz namenom pridobitve informacij, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev za prodajo premoženja.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB
1. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP;
2. Ponudba mora biti poslana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa;
3. Ponudbe pošljite priporočeno v zaprti kuverti po pošti na naslov: AERO, d.d. – v stečaju, Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje s pripisom: Stečajni postopek St 1847/2015 – Ponudba za odkup – ne odpiraj.

IV. ROK ZA ZBIRANJE PONUDB
1. Rok za oddajo ponudb je 28. 2. 2020;
2. O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb (7. odst. 335. čl. ZFPPIPP).

V. OSTALO
Vse informacije v zvezi s predmetom premoženja dobijo zainteresirani kupci v pisarni stečajne upraviteljice in sicer vsak dan od 9. do 13. ure na tel. št. 041 605 766 ali preko e-pošte: pisarna.gril@gmail.com .

Celje, dne 28. 1. 2020
Alenka Gril, stečajna upraviteljica