Zbiranje ponudb

1/2 Hiše

Opravilna številka: St 2090/2019
Lokacija: ULAKA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 09. 2020
Konec dražbe: 08. 09. 2020
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 16.600,00 €

Fotografije:

Stečajna upraviteljica v osebnem stečaju Janez Kraševec, Studenec na Blokah 001, 1385 Nova Vas, opr. št. St 2090/2019
O B J A V L J A
na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani o prodaji z dne 13.3.2020
in pravnomočnega popravnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 5.5.2020
(datum pravnomočnosti 21.5.2020)

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo dne 8.9.2020 ob 9.30 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje


Stanovanjska hiša na naslovu Ulaka 14,1385 Nova vas, Ena polovica(1/2)
Ocenjena tržna vrednost 50.800,00 €, likvidacijska vrednost *33.200,00 €
Ocenjena tržna vrednost za 1/2 25.400,00 €* likvidacijska vrednost za 1/2 16.600,00 €

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje
Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 16.600,00€
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa lastništva.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 1.000,00€.
III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro
katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0002 2604 257 odprt pri DELAVSKA
HRANILNICA d.d. z navedbo "Hiša - Ulaka" v višini 1660,00 €.

RAZPIS:https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4684498