Zbiranje ponudb

Poslovni prostor Obrtna industrijska cona NM

Opravilna številka: 3285/2017
Lokacija: Novo mesto
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 09. 07. 2019
Konec dražbe: 10. 09. 2019
Upravitelj: Janez Pustatičnik

Izklicna cena: 655.000,00 €

GRANIT COMMERCE d.o.o. – v stečaju
Upravitelj mag. Janez Pustatičnik
Bršljin 40, 8000 Novo mesto
Opr. št.: St 3285/2017

Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Novem mestu
z dne 20.6.2019

objavlja

VABILO ZA JAVNO ZAVEZUJOČE
ZBIRANJE PONUDB


1. Opis premoženja, ki se prodaja:

Predmet prodaje so nepremične, ki predstavljajo zazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo na območju obrtno industrijske cone Livada v Bršljinu v Novem mestu, na katerih se nahaja trgovsko poslovni in skladiščni objekt z naslednjimi zemljiškoknjižnimi podatki:
katastrska občina 1455 BRŠLJIN parcela 578/64 (ID 4326212)
katastrska občina 1455 BRŠLJIN parcela 578/126 (ID 135270)
katastrska občina 1455 BRŠLJIN parcela 578/91 (ID 5172834)
katastrska občina 1455 BRŠLJIN parcela 578/131 (ID 6011542)

vse do 1/1 in oprema po priloženem registru osnovnih sredstev.

Predmetne nepremičnine so deloma predmet najemne pogodbe, sklenjene po določilih ZFPPIPP za določen čas do 31.3.2020 z možnostjo podaljšanja. Morebitno čiščenje nepremičnine in odvoz ostankov materiala, vzorcev idr., ki ostane v nepremičnini, je breme kupca.
Določena oprema je v okvari in ni več v uporabi.


2. Izhodiščna cena za premoženje iz 1. točke::

655.000,00 EUR

Cena je neto in ne vsebuje DDV in drugih davščin ter stroškov prenosa lastništva.


3. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Ponudniki morajo najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb plačati varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 9238 454 odprt pri Delavska hranilnica d.d., Ljubljana z navedbo »plačilo varščine Novo mesto« v naslednji višini:

65.500,00 EUR

Namesto plačila varščine lahko ponudnik najkasneje do poteka roka upravitelju izroči nepreklicno bančno garancijo v korist stečajnega dolžnika kot upravičenca na prvi poziv banke s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, ki se glasi na znesek enak varščini, za zavarovanje svoje obveznosti plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo skladno s pogoji tega razpisa.

Postopka zbiranja ponudb se lahko udeleži le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. Vplačana varščina ponudniku, ki uspe in sklene pogodbo skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP velja kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim ponudnikom se znesek plačane varščine vrne v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.


4. Splošni pogoji prodaje in pogoji za sodelovanje:

i. Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje ime oziroma naziv, naslov in davčno številko, predmet za katerega podajajo ponudbo, ponujeno ceno in rok plačila skladno s pogoji razpisa. Pri izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene iz 2. točke, v postopku ne bodo upoštevane.
ii. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. Skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP plačilo varščine kupca, ki sklene prodajno pogodbo, velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
iii. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni možno skleniti pogodbe. Pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 1. odstavka 337. člena ZFPPIPP mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe.
iv. Upravitelj bo ponudniku, ki bo uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb, poslal besedilo pogodbe s pozivom, da ga v 3 delovnih dneh po prejemu podpisanega vrne. Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb v navedenem roku ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
v. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe.
vi. Rok za plačilo kupnine ne bo daljši od DVEH mesecev od sklenitve prodajne pogodbe. Kupec postane lastnik prodanega premoženja po plačilu celotne kupnine.
vii. Prodaja premoženja poteka po načelu »VIDENO-KUPLJENO«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ni možno. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
viii. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva ter stroški odvetnika za pripravo pogodbe niso vključeni v ceno in so obveznost kupca. Strošek sestave pogodbe s strani odvetnika se ocenjuje največ v višini obračuna po Odvetniški tarifi. Strošek morebitnega čiščenja nepremičnin ali odvoza na odpad, morebitne druge sanacije itd. je v celoti breme kupca.
ix. Z oddajo ponudbe se šteje, da je kupec seznanjen s predmetom prodaje, delovanjem le tega, z morebitnimi napakami/poškodbami, omejitvami ter ostalimi relevantnimi podatki kot tudi pogoji prodaje. Pritožbe zoper zgoraj navedeno ne bodo upoštevane.


5. Rok za oddajo ponudb:

Rok za oddajo ponudb je DVA meseca po objavi tega Vabila na spletnem portalu Ajpes, s priporočeno pošto, v zapečateni ovojnici z oznako »GRANIT COMMERCE - JAVNO ZBIRANJE PONUDB – NE ODPIRAJ« na naslov upravitelja:

INSOLVIA d.o.o., Hacetova 15, 1000 Ljubljana

Vsi ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

6. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled:

Ogled premoženja, vpogled v cenitev, dražbena pravila, tekst prodajne pogodbe ter drugo dokumentacijo povezano s prodajo premoženja stečajnega dolžnika je možen po predhodnem dogovoru z upraviteljem pisno na naslov stečajnega dolžnika, elektronske pošte insolvia@gmail.com, telefonsko (na tel. št. 040305040).

S spoštovanjem!
Upravitelj
mag. Janez Pustatičnik


Priloga:
Register opreme na AJPES