Zbiranje ponudb

Nepremičnine, delež 1/6

Opravilna številka: St 2745/2019
Lokacija: Celje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 28. 07. 2020
Konec dražbe: 08. 09. 2020
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 19.291,66 €

Fotografije:

Stečajna upraviteljica v osebnem stečaju - Zvonko Žvegler, Košnica pri Celju 041, Celje
opr. št. St 2745/2019
O B J A V L J A
na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Celju o prodaji z dne 9.7.2020
(datum pravnomočnosti 25.7.2020)

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo dne 8.9.2020 ob 10.30 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je:

Nepremičnine vse v deležu 1/6, ocenjena tržna vrednost 19.291,66, ocenjena likvidacijska vrednost € 15.819,00 €

z ID znakom 1079 KOŠNICA parcela 543/39;
z ID znakom1079 KOŠNICA parcela 543/63
z ID znakom1079 KOŠNICA parcela 543/64
z ID znakom1079 KOŠNICA parcela 543/65 -na kateri stoji stanovanjska stavba št. 150,na naslovu Košnica pri Celju 41, 3000 Celje

Nepremičnine se prodajajo skupno.

V nepremičnini prebiva stečajni dolžnik skupaj s svojimi dtužinskimi člani.
Nepremičnine je ocenila sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin splošno, Breda
Zorko, mag.prava in managementa nepremičnin, kot izhaja iz Poročila o oceni tržne
vrednosti pravic na nepremičninah za stanovanjsko stavbo s pripadajočim zemljiščem, ki je
priloga k predlogu prodaje.
Na nepremičninah, ki so predmet prodaje je vpisanih več obremenitev kot to izhaja iz zemljiške knjige.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje
Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 19.291,66 €.
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa lastništva.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 1.000,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro
katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0002 3096 435 odprt pri DELAVSKA
HRANILNICA d.d. z navedbo "Hiša" v višini 10% izklicne cene.

IV. Drugi pogoji prodaje

1. Premoženje se prodaja po sistemu "videno-kupljeno", stečajni dolžnik in stečajna
upraviteljica ne odgovarjata za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje
(340. člen ZFPPIPP).
2. Na dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, ki so pravočasno vplačali varščino.
3. Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in ga obvesti
o času sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni
po koncu dražbe. Celotno kupnino mora uspeli dražitelj plačati v 3 mesecih od
sklenitve prodajne pogodbe.
4. Če dražitelj na dražbi ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v treh delovnih
dneh po koncu javne dražbe.
5. Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu z ZFPPIPP, plačilo
varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe.
6. V postopku javne dražbe ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena ZFPPIPP. Kupec
mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti izjavo, da ni ovir za sklenitev
pogodbe po drugem odstavku 337. člena ZFPPIPP.
7. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času določenem za sklenitev prodajne pogodbe,
ne podpiše prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen
za neizpolnitev obveznosti. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo
pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
8. Vse davščine in druge javne obveznosti ter stroški prenosa lastništva bremenijo
kopca.
9. V kolikor je v skladu z veljavno zakonodajo sklenitev pravnega posla vezana na
morebitna dodatna soglasja oziroma odobritve države, lokalne skupnosti ali
drugega pristojnega organa, se kupec zaveže za pridobitev le teh na njegove
stroške in riziko, prodajna pogodba pa se v tem primeru sklene pod odložnim
pogojem pridobitve pravnomočne in dokončne odločbe o soglasju oziroma
odobritvi pravnega posla.
10.Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da pristojna občina ne bo
uveljavljala predkupne pravice.
11.Izročitev predmeta prodaje v lasti in posest se izvrši po celotnem plačilu kupnine in
plačilu vseh stroškov ter davščin.
OGLED IN INFORMACIJE O PREDMETU PRODAJE
Premoženje, ki je predmet prodaje se lahko ogleda po predhodnem dogovoru. Za vse
morebitne informacije o predmetu prodaje in najavo ogleda se lahko interesenti obrnejo na
sodelavko stečajne upraviteljice: tanja.omerzel@odt.si ali na stečajno upraviteljico:
tadeja.tamse@odt.si

https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4797308