Zbiranje ponudb

terjatev do fizične osebe 1.381.418,00

Opravilna številka: St 2839/2020
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 30. 08. 2021
Konec dražbe: 30. 09. 2021
Upravitelj: Franci Krivec

Izklicna cena: 200,00 €

VABILO K DAJANJU PONUDB
V POSTOPKU ZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB
ZA PRODAJO TERJATEVI. Opis predmeta prodaje

Predmet zavezujočega zbiranja ponudb je naslednja terjatev:

terjatev do fizične osebe SPASOJEVIĆ DRAGAN, BULETIĆ TESLIĆ BB, 74270 TESLIĆ, BOSNA IN HERCEGOVINA v višini 1.381.418,00 EUR s pripadajočimi obrestmi iz naslova dvigov gotovine iz transakcijskega računa stečajnega dolžnika, za katere ni izkazano, da bi bila porabljena za upravičene stroške podjetja.

Terjatev ne temelji na izvršilnem naslovu in je lahko sporna. Upravitelj ne razpolagam s podatki ali pojasnili glede porabe dvignjene gotovine. Dvigi gotovine so razvidni iz izpiskov prometa na bančnih računih.


II. Pogoji

Prodaja se izvede v postopku zavezujočega zbiranja ponudb. Zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo k dajanju ponudb, s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila.
Če je na prvem mestu več ponudb, ki so po ceni in roku plačila izenačeni, ima med njimi prednost tisti ponudnik, ki je prvi vplačal varščino.
Ponudba je za ponudnika zavezujoča. Rok veljavnosti ponudbe mora biti še najmanj 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Če ponudnik v ponudbi ne navede roka veljavnosti ponudbe, se šteje, da je ta rok 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Izhodiščna cena znaša 200,00 EUR.
Zbiranja ponudb se lahko udeleži samo tisti, ki do poteka roka za oddajo ponudb plača varščino v znesku 200,00 EUR na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6400 0000 0042 594 pri Primorski hranilnici Vipava d.d.. Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega ponudnik utrdi svojo obveznost skleniti prodajno pogodbo, če bo v postopku zbiranja ponudb uspel.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb ne uspe, mu upravitelj vrne znesek plačane varščine v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.
Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku treh delovnih dni od prejema pogodbe ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
Rok za plačilo kupnine je lahko največ en mesec od sklenitve prodajne pogodbe. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja ali opraviti drugih pravnih dejanj za prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na kupca, dokler ta ne plača celotne kupnine.
Prodajalec ne odgovarja za obstoj, iztožljivost in izterljivost terjatve, ki je predmet prodaje.
Če kupec želi notarsko overjeno potrdilo o odstopu terjatve, plača stroške notarske overitve kupec.III. Pogoji za udeležbo pri zbiranju ponudb

Ponudbo za nakup lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba, razen oseb, ki so navedene v naslednji točki.

Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.


IV. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku enega meseca od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
Ponudba se pošlje pisno po navadni pošti na naslov „UPRAVITELJ FRANCI KRIVEC, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ s pripisom „zbiranje ponudb St 2839/2020“.
Ponudba naj vsebuje:
identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, naslov, matično in davčno številko),
kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte),
navedbo premoženja, na katerega se nanaša ponudba,
ponujeno ceno (najmanj v višini izhodiščne cene),
rok plačila kupnine (največ 3 mesece od sklenitve pogodbe),
podatek o plačilu varščine,
številko transakcijskega računa za vračilo varščine,
izjavo, da ponudnik soglaša s pogoji prodaje, določenimi v tem vabilu, in
podpis ponudnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb mora ponudnik nakazati varščino v znesku 200,00 EUR na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6400 0000 0042 594 pri Primorski hranilnici Vipava d.d.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v roku 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.