Zbiranje ponudb

stanovanje Ponikve 84 - 23,90 m2

Opravilna številka: 2489/2020
Lokacija: Videm - Dobrepolje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 29. 03. 2020
Konec dražbe: 29. 04. 2021
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 34.000,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU PONUDB ZA ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
Stanovanje, 23,90m2, Ponikve, Videm-Dobrepolje, izhodiščna cena 34.000 EUR, varščina 3.400 EUR, rok 29.4.2021

Podrobneje:

1. Opis nepremičnega premoženja, ki se prodaja

Premoženje za prodajo je nepremičnina z ID znakom: 1796-137-3, ki predstavlja stanovanje s kletjo številka 3, v večstanovanjski stavbi številka 137 v k.o. Cesta (šifra k.o. 1796), na naslovu Ponikve 84, 1312 Videm - Dobrepolje.
Neto tlorisna površina stanovanja s kletjo številka 3, v večstanovanjski stavbi številka 137. k.o. Cesta, meri 23,90 m2.
Stanovanje se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe. V stanovanju se nahaja kuhinja z jedilnico, dnevna soba, hodnik in kopalnica z WC – jem. Stanovanju pripada tudi klet. Finalni tlak stanovanja je izveden v kombinaciji keramike in toplega poda. Stanovanje je klasično opremljeno in vzdrževano.
Večstanovanjska stavba ima vzpostavljen priklop na javno elektro instalacije za razsvetljavo in električno moč, in izveden priklop na javno vodovodno omrežje. Večstanovanjska stavba je oskrbovana z omrežjem kabelske TV. Ogrevanje stanovanja je vzpostavljeno kot centralno ogrevanje, vezano na kurilno olje. Večstanovanjska stavba nima vgrajenega dvigala.

2. Izhodiščna cena in varščina

a) izhodiščna cena za premoženje, ki se prodaja je v višini 34.000,00 EUR (štiriintrideset tisoč evrov)
Ponudnik ne more ponuditi nižje cene od izhodiščne cene.
b) varščina za premoženje, ki se prodaja e določena v višini 3.400,00 EUR (tri tisoč štiristo evrov).
Ponudnik mora do zadnjega dne, ko poteče rok za oddajo ponudb, vplačati varščino v določeni višini na račun št.: SI56 6400 0952 4180 915, ki je odprt pri Primorski hranilnici Vipava d.d..

3. Rok in pravilno posredovanje ponudb

Rok za oddajo ponudbe se izteče mesec dni po objavi tega vabila, v primeru praznika ali nedelje pa na prvi naslednji delovni dan. (dejsnki rok - 29.4.2021)

Šteje se, da je ponudba oddana pravočasno, če je bila priporočeno oddana poštnemu operaterju najkasneje na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe.

Ponudniki, ki so zainteresirani za nakup premoženja opisanega v točki 1. tega vabila naj posredujejo pisno ponudbo na naslov:
MAJAN – poslovno svetovanje, Matjaž Janša, s.p., Primožičeva 34, 1231 Ljubljana, s pripisom na vidnem mestu in z velikimi črkami: »PONUDBA – St 2489/2020 – NE ODPIRAJ«.

Ponudnik mora v ponudbi navesti polno ime oziroma firmo ter naslov, EMŠO ali matično številko, davčno številko, višino ponujene kupnine in rok plačila, ter telefonsko številko in e-pošto kontaktne osebe.

V primeru, da ponudnik ni rezident ali ni državljan Slovenije, mora navesti državo rezidentstva.

Ponudnik mora navesti rok za plačilo kupnine. Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši od 90 dni po dnevu sklenitve prodajne pogodbe. Če rok v ponudbi ni naveden, se šteje, da je rok za plačilo kupnine 30 dni.
Ponudba ne sme vsebovati nižje cene od izhodiščne cene iz točke 2. tega vabila. Stečajni dolžnik je zavezan k sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
V primeru enake ponujene višine kupnine več ponudnikov, bo izbran tisti s krajšim rokom za plačilo.

Stečajni upravitelj bo upošteval zgolj naslednje ponudbe, ki:
- bodo določale ceno kupnine v evrih. Ponudbe, ki cene vežejo na druge ponudbe ne bodo upoštevane;
- bodo določale rok za plačilo kupnine, sicer se bo štelo, da je rok za plačilo kupnine 30 dni;
- bodo zavezujoče za ponudnika najmanj do poteka roka, v katerem ima stečajni dolžnik možnost obvestiti ponudnike o izidu zbiranja ponudb;
- ne bodo v nasprotju s pogoji tega vabila.

4. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu

Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v 15 dnevih po poteku roka za oddajo ponudb.


5. Možnosti za ogled premoženja, ki se prodaja

Vse razpoložljive informacije v zvezi s premoženjem dobijo ponudniki od upravitelja na zahtevo preko elektronske pošte na naslov matjaz.jansa@majan.si. V polje zadeva naj ponudniki navedejo »vabilo k zavezujočemu zbiranju St 2489/2020«.
Ogled premoženja bo možen ob predhodnem dogovoru z upraviteljem.

6. Osebe, ki ne morejo sodelovati pri zavezujočem zbiranju ponudb (337. člen ZFPPIPP)

Naslednje fizične ali pravne osebe ne morejo sodelovati pri zavezujočem zbiranju ponudb:

1. oseba, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
(Pri stečaju nad zapuščino brez dedičev, se ta določba smiselno uporabi za zapustnico)
2. stečajni upravitelj ali sodnik, ki vodi postopek,
3. družbenik, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. oseba, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe (tudi osebe, ki imajo razmerje ožje povezane osebe do zapustnice),
5. pravna oseba, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.

Navedena omejitev ne velja za prodajo predkupnemu upravičencu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico.

Ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz prvega odstavka 337. člena ZFPPIPP.

7. Uveljavljanje pravic predkupnih upravičencev

Predkupni upravičenec, ki upravitelju ni znan iz javno dostopnih informacij ali iz drugih virov, naj do roka za oddajo ponudb iz 3. točke tega vabila posreduje namero za uveljavljanje predkupne pravice. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba z odloženim in razveznim pogojem, da predkupni upravičenec uveljavlja predkupno pravico; znanemu predkupnemu upravičencu pa bo poslano besedilo pogodbe s smiselno enako vsebino, kot jo ima pogodba, ki jo je poslal ponudniku, ki je uspel v postopku zbiranja ponudb in ga pozval, da v roku 15. dni vrne podpisani izvod in plača kupnino, skladno s 347. členom ZFPPIPP.

8. Pogoji in postopek sklenitve prodajne pogodbe

Upravitelj bo ponudbe obravnaval v nekaj dnevih po poteku roka za oddajo ponudb, ko bo jasno, da so prispele vse ponudbe glede na vplačane varščine.

Odpiranje ponudb bo dokumentirano na način, ki se bo zdel upravitelju primeren za zagotavljanje transparentnosti. O odpiranju in pregledu ponudb bo napravljeno poročilo.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, v primeru enakih cen pa najkrajši rok plačila.

Upravitelj bo ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, hkrati z obvestilom o izidu poslal tudi besedilo pogodbe in ga pozval, da mu podpisan izvod pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu.

Če ponudnik, ki je uspel v tem postopku javnega zbiranja ponudb, v roku iz prejšnjega odstavka ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.

Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico.

Stečajni dolžnik ne bo dolžan kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja in ne bo predlagal sodišču sprejem sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu dokler kupec ne plača celotne kupnine, hkrati z davščinami, taksami ali drugimi nadomestili, za katere se stečajni dolžnik in pogodbeno dogovorita, da jih mora plačati kupec oziroma tako izhaja iz tega vabila.

Sodišče bo po plačilu celotne kupnine, davščinami, taksami in nadomestili na predlog upravitelja izdalo sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.

Nepremičnine v tem zavezujočem zbiranju ponudb se prodajajo po sistemu videno-kupljeno.

Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.

Stroške davka zaradi prometa z nepremičninami plača kupec.

Vse morebitne druge stroške povezane s prodajo ali prepisom nepremičnin, kot so taksa za odobritev posla, ter druge takse in nadomestila, plača kupec.


upravitelj
mag. Matjaž Janša

041 360 020