Zbiranje ponudb

Posestvo z vinsko kletjo

Opravilna številka: ST 334/2020
Lokacija: Slovenska Bistrica
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 29. 03. 2021
Konec dražbe: 29. 05. 2021
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 450.000,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU PONUDB ZA ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
Posestvo z vinsko kletjo in gostiščem, več zgradb
parcele skupaj 4.409 m2, površina poslovnih prostorov skupaj 2.501 m2

izklicna cena 450.000 €, varščina 20.500 €, rok za oddajo 29.5.2021


1. Opis nepremičnega premoženja, ki se prodaja

Predmet za prodajo so naslednje nepremičnine, ki skupaj predstavljajo posestvo z vinskimi kletmi in gostinski lokalom, z ID znaki:
parcela 753 455, parcela 753 466/1 in parcela 753 467.
Na parcelah so stavbe s številkami 2078, 2070 in 2071.

Podrobnejši pregled površin parcel (vse k.o. 753 Slovenska Bistrica):
parcela 753 455 753 - 2.208,00 m2
parcela 753 466/1 - 1.119,00 m2
parcela 753 467 - 1.082,00 m2
SKUPAJ 4.409,00 m2

Podrobnejši pregled površin zgradb (vse k.o. 753 Slovenska Bistrica):
2070 - 553,50 m2
2071 - 1.016,40 m2
2078 - 702,40 m2
2078 - 229,50 m2 Gostinski lokal
SKUPAJ 2.501 m2

Vse navedene nepremičnine so na naslovih Vinarska ulica 2 in Vinarska ulica 3, Slovenska Bistrica.

2. Izhodiščna cena in varščina

a) izhodiščna cena za premoženje, ki se prodaja je v višini 450.000,00 EUR (štiristo petdeset tisoč eurov);
Ponudnik ne more ponuditi nižje cene od izhodiščne cene.
b) varščina za premoženje, ki se prodaja e določena v višini 20.500,00 EUR (dvajset tisoč petsto eurov).
Namesto plačila varščine je možno posredovati nepreklicno bančno garancijo skladno s 4. odstavkom 333. člena ZFPPIPP.
Ponudnik mora do zadnjega dne, ko poteče rok za oddajo ponudb, vplačati varščino v določeni višini na račun št.: SI56 0700 0000 3571 921, ki je odprt pri Gorenjski banki d.d., Kranj.

3. Pravilno posredovanje ponudb

Rok za oddajo ponudbe se izteče dva meseca dni po objavi tega vabila, v primeru praznika ali nedelje pa na prvi naslednji delovni dan.

Šteje se, da je ponudba oddana pravočasno, če je bila priporočeno oddana poštnemu operaterju najkasneje na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe ali pa je prispela najkasneje do tega dne na naslov upravitelja.

Ponudniki, ki so zainteresirani za nakup premoženja opisanega v točki 1. tega vabila naj posredujejo pisno ponudbo na naslov:
MAJAN – poslovno svetovanje, Matjaž Janša, s.p., Primožičeva 34, 1231 Ljubljana, s pripisom na vidnem mestu in z velikimi črkami: »PONUDBA – St 334/2020 – NE ODPIRAJ«.

Ponudnik mora v ponudbi navesti polno ime oziroma firmo ter naslov, EMŠO ali matično številko, davčno številko, višino ponujene kupnine in plačilne pogoje, predvsem rok plačila ter telefonsko številko in e-pošto kontaktne osebe.

V primeru, da ponudnik ni rezident ali ni državljan Slovenije, mora navesti državo rezidentstva.

Ponudnik mora navesti rok za plačilo kupnine. Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši od 90 dni po dnevu sklenitve prodajne pogodbe. Če rok v ponudbi ni naveden, se šteje, da je rok za plačilo kupnine 30 dni.
Ponudba ne sme vsebovati nižje cene od izhodiščne cene iz točke 2. tega vabila. Stečajni dolžnik je zavezan k sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
V primeru enake ponujene višine kupnine več ponudnikov, bo izbran tisti s krajšim rokom za plačilo.

Stečajni upravitelj bo upošteval zgolj naslednje ponudbe, ki:
- bodo določale ceno kupnine v EUR. Ponudbe, ki cene vežejo na druge ponudbe ne bodo upoštevane;
- bodo določale rok za plačilo kupnine, sicer se bo štelo, da je rok za plačilo kupnine 30 dni;
- bodo zavezujoče za ponudnika najmanj do poteka roka, v katerem ima stečajni dolžnik možnost obvestiti ponudnike o izidu zbiranja ponudb;
- ne bodo v nasprotju s pogoji tega vabila.


4. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu

Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v 15 dnevih po poteku roka za oddajo ponudb.

5. Možnosti za ogled premoženja, ki se prodaja

Vse razpoložljive informacije v zvezi s premoženjem dobijo ponudniki od upravitelja na zahtevo preko elektronske pošte na naslov matjaz.jansa@majan.si. V polje zadeva naj ponudniki navedejo »St 334/2020«.

Ogled premoženja bo možen ob predhodnem dogovoru z upraviteljem.


6. Osebe, ki ne morejo sodelovati pri zavezujočem zbiranju ponudb (337. člen ZFPPIPP)

Naslednje fizične ali pravne osebe ne morejo sodelovati pri zavezujočem zbiranju ponudb:

1. oseba, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2. stečajni upravitelj ali sodnik, ki vodi postopek,
3. družbenik, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. oseba, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravna oseba, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.

Navedena omejitev ne velja za prodajo predkupnemu upravičencu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico.

Ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz prvega odstavka 337. člena ZFPPIPP.


7. Uveljavljanje pravic predkupnih upravičencev

Predkupni upravičenec, ki upravitelju iz javno dostopnih podatkov ni znan, naj do roka za oddajo ponudb iz 3. točke tega vabila posreduje namero za uveljavljanje predkupne pravice.
Z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba z odložnim in razveznim pogojem, da predkupni upravičenec uveljavlja predkupno pravico; predkupnemu upravičencu pa bo poslano besedilo pogodbe s smiselno enako vsebino, kot jo ima pogodba, ki jo je poslal ponudniku, ki je uspel v postopku zbiranja ponudb in ga pozval, da v roku 15. dni vrne podpisani izvod in plača kupnino, skladno s 347. členom ZFPPIPP.

8. Pogoji in postopek sklenitve prodajne pogodbe

Upravitelj bo ponudbe obravnaval v nekaj dnevih po poteku roka za oddajo ponudb, ko bo jasno, da so prispele vse ponudbe glede na vplačane varščine.

Odpiranje ponudb bo dokumentirano na način, ki se bo zdel upravitelju primeren za zagotavljanje transparentnosti. O odpiranju in pregledu ponudb bo napravljeno poročilo.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, v primeru enakih cen pa najkrajši rok plačila.

Upravitelj bo ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, hkrati z obvestilom o izidu poslal tudi besedilo pogodbe in ga pozval, da mu podpisan izvod pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu.

Če ponudnik, ki je uspel v tem postopku javnega zbiranja ponudb, v roku iz prejšnjega odstavka ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.

Prodajna pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje.

Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep sodišča o soglasju k prodajni pogodbi ne postane pravnomočen.

Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico.

Stečajni dolžnik ne bo dolžan kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja in ne bo predlagal sodišču sprejem sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu dokler kupec ne plača celotne kupnine, hkrati z davščinami, taksami ali drugimi nadomestili, za katere se stečajni dolžnik in pogodbeno dogovorita, da jih mora plačati kupec oziroma tako izhaja iz tega vabila.

Sodišče bo po plačilu celotne kupnine, davščinami, taksami in nadomestili na predlog upravitelja izdalo sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.

Nepremičnine v tem zavezujočem zbiranju ponudb se prodajajo po sistemu videno-kupljeno.

Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.

Stroške davka zaradi prometa z nepremičninami plača kupec.
Stroške izdelave pogodbe mora plačati kupec skladno z odvetniškimi tarifami (ocena 2000 točk – 1200 EUR).

Vse morebitne druge stroške povezane s prodajo ali prepisom nepremičnin, kot so taksa za odobritev posla, morebitna notarska overitev ter druge takse in nadomestila, plača kupec.


upravitelj
mag. Matjaž Janša
041 360 020