Zbiranje ponudb

TERJATVE

Opravilna številka: St 23/2011
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 28. 08. 2020
Konec dražbe: 27. 09. 2020
Upravitelj: Meri Bezjak

Izklicna cena: 1,00 €

Fotografije:

MAB TRANSPORT d. o. o. – v stečaju
Kidričeva ulica 52/a

3250 ROGAŠKA SLATINA Opravilna številka: St 23/2011

M. Sobota, 28. 8. 2020


OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
Ga. Andreja Zupan – okrožna sodnica

Prešernova 22
3000 CELJE


PREDMET: VABILO ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČIH PONUDB TERJATEV POSAMEZNEGA DOLŽNIKA PO 328. ČL. ZFPPIPP, s katerim se dopolnjuje Predlog nezavezujočega zbiranja ponudb, z dne 7. 8. 2020 (objavljen na spletni strani AJPES, 10. 8. 2020)


Spoštovani,


s tem vabilom se dopolnjuje Predlog nezavezujočega zbiranja ponudb, z dne 7. 8. 2020, objavljen na spletni strani AJPES, 10. 8. 2020.

V izogib nejasnostim, je, v nadaljevanju, do konca tabele, navedeno tudi besedilo iz zgoraj omenjenega predloga.

Premoženje stečajnega dolžnika predstavljajo navadne denarne terjatve do dolžnikov:

a) VIGITRANS d. o. o. - v stečaju, Savinjska cesta 98A, 3310 Žalec, mat. št. 5585520000, ki je priznana in vključena v Posodobljen končni seznam terjatev (z dne 25. 9. 2017, objavljen na spletni strani AJPES, dne, 26. 9. 2017) v postopku St 1255/2012, pod zap. št. 64.

Podatki o predmetni terjatvi so navedeni v prilogi VIGITRANS.


b) TANES, transport in turizem, d. o. o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, mat. št. 22881410000.

Podatki o predmetni terjatvi so navedeni v prilogi MIBOMA.


Okrajno sodišče v Ljubljani je, dne, 14. 2. 2013, izdalo Sklep o izvršbi, opr.št. VL 195037/2012, zoper navedenega dolžnika, zaradi izterjave 166.721,24 EUR (G danega posojila 142.500,00 EUR, obresti 24.221,24 EUR). Stroški upnika so odmerjeni na 53,00 EUR. Potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti, z dne 10. 6. 2013, izkazuje, da je Sklep o izvršbi postal pravnomočen in izvršljiv 15. 3. 2013. Dne, 3. 1. 2018, je, Okrajno sodišče v Ljubljani, izdalo Sklep o ustavitvi izvršilnega postopka (3190 VL 195037/2012), zaradi neobstoja premoženja dolžnika. Predmetni sklep je prejet 8. 1. 2018.

c) LOGISTIKA MAB d. o. o., Tržaška cesta 37A, 2000 Maribor, mat. št. 2304848000, St 1801/2014, izbrisana 3. 9. 2015. Prijava terjatve, v St 1801/2014, je poslana 18.9.2014, s priporočeno pošto.

Podatki o predmetni terjatvi so navedeni v prilogi LOG MAB 1 IN LOG MAB 2.


POGOJI NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB

Če vrednosti premoženja ni mogoče oceniti na podlagi primerljivih tržnih cen, mora upravitelj objaviti nezavezujoče zbiranje ponudb ali opraviti druga dejanja za pridobitev informacij, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev prodaje (1. odstavek 328. člena ZFPPIPP).

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.

Rok za oddajo ponudb je 30 dni od dneva objave na spletni strani AJPES.

Ponudbe lahko oddajo domače in tuje pravne ali fizične osebe.

Ponudniki, pisne ponudbe, s povratnico, pošljejo na naslov: M. B. svetovanje in storitve d. o. o., Nas. J. Kerenčiča 36, 9000 Murska Sobota, s pripisom: Ponudba MABT. Pisne ponudbe, podpisane s strani odgovorne osebe, morajo vsebovati:
- naziv kupca, naslov, elektronski naslov, davčno številko,
- predmet, za katerega oddajajo ponudbo,
- rok plačila in
- ponujeno ceno brez DDV.
Pooblaščenci fizičnih ali pravnih oseb ponudbi priložijo original pisnega pooblastila.


Z oddajo ponudbe vsak ponudnik sprejme pogoje tega vabila.

O izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po zaključku javnega zbiranja nezavezujočih ponudb.


III. DODATNE INFORMACIJE

Vse informacije v zvezi z javnim postopkom zbiranja nezavezujočih ponudb in predmetom ponudbe so razpoložljive pri upraviteljici, in sicer vsak delovnik od 9. do 13. ure, na tel. št. 040 203 565 ali po elektronski pošti: meri.bezjak@gmail.com.


S spoštovanjem,


Meri Bezjak, upraviteljica