Zbiranje ponudb

Stanovanjsko poslovni objekt

Opravilna številka: St 275/2016
Lokacija: NIŠ-Srbija
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 12. 2023
Konec dražbe: 12. 12. 2023
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 250.000,00 €

Fotografije:

Stečajna upraviteljica v postopku stečaja pravne osebe, PEKO, D.D. - v stečaju, Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič

Okrožno sodišče v Kranju, St 275/2016

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju o prodaji- prvi, St 275/2016 z dne 8.11.2022 (datum pravnomočnosti 25.11.2022, pd 2596)

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 12.12.2023 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje

OPIS STEČAJNE MASE, KI JE PREDMET PRODAJE OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Nepremičnina v Nišu
Nepremičnina – stavba na naslovu Drvarska 3, Niš, R Srbija, Lastniški delež 1/1, brez bremen
V naravi je ta nepremičnina stanovanjsko poslovni objekt s pomožnim objektom v centru mesta Niš, Republika Srbija, objekt je starejše gradnje, pritlični in v slabem stanju, podrobnejši opis izhaja iz Cenitvenega poročila.

Podatki iz Katastra nepremičnin:
a)Matična št. občine: 71331, občina Medijana, Matična številka katastrske občine:729795, katastrska občina NIŠ „Bubanj“, parcela št. 1018, podštevilka parcele 3, površina 509 m2, številka seznama nepremičnin: 218, Podatki o stavbi: št. objekta 1, naziv ulice: Drvarska, Hišna št. 3, površina: 236 m2, zgradba za poslovne namene

b)Matična št. občine: 71331, občina Medijana, Matična številka katastrske občine:729795, katastrska občina NIŠ „Bubanj“, parcela št. 1018, podštevilka parcele 3, površina 509 m2, številka seznama nepremičnin: 218
Podatki o stavbi: št. objekta 2, naziv ulice: Drvarska, površina: 49 m2, pomožna zgradba G- LIST – vpisana označba, da je sprožen postopek spremembe na zahtevo št. 952-02-9-068 1567/2022 (op. zahteva stečajnega dolžnika za odpravo napak pri zapisu identifikacijskih podatkov stečajnega dolžnika)

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 250.000.00€.
Zgoraj navedena izkicna cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa lastništva ter stroškov zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice. Vse stroške nastale v Republiki Sloveniji in v Republiki Srbiji v zvezi s to prodajo nosi v celoti kupec. Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 1000,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Dražitelji morajo plačati varščino tako, da je ta najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačana in razvidna na transakcijskem računu stečajnega dolžnika, in sicer v višini 10% izklicne cene, to je v višini 25.000,00€, na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 0400 0027 6672 653 odprt pri NOVA KBM d.d. z navedbo "Varščina-Niš".

https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=5949117