Zbiranje ponudb

premičnine

Opravilna številka: 164/2022
Lokacija: Litijska cesta 245, 1261 Ljubl
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 02. 11. 2022
Konec dražbe: 02. 12. 2022
Upravitelj: Milenko Trninič

Izklicna cena: 1.128,00 €

II. Izhodiščna cena

Izhodiščna cena je likvidacijska vrednost in je določena na podlagi 346. člena ZFPPIPP.

Izhodiščna cena znaša:

Premičnina Likvidacijska vrednost/EUR
mehanski čelni viličar 80,00
betonski vrtni kamin (nov) 120,00
televizor LCD Philips 240,00
električna pečica Bosch 120,00
pomivalni stroj Bosch 120,00
televizor LCD LG
s stranskim nosilcem 96,00
prenosni računalnik ASUS 112,00
igralna konzola Sony PS4 80,00
kotna garnitura (rjavo usnje)
160,00

III. Varščina

Varščina je določena 10% izhodiščne cene.

IV. Drugi pogoji prodaje

1. Ponudniki morajo plačati varščino najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb na denarni račun stečajnega dolžnika številka S SI56640000000233393, odprt pri Primorski hranilnici d.d., s pripisom »plačilo varščine«.

2. Premičnine se ne prodajajo kot celota oz. se prodajajo ločeno in po načelu »videno-kupljeno.« Stečajni dolžnik po 340. členu ZFPPIPP ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje in je njegova odgovornost za napake v skladu s 467. členom OZ izključena.

3. Ponudbe lahko oddajo domače pravne in fizične osebe, ter tuje pravne in fizične osebe.

4. V postopku zbiranja ponudb bodo obravnavane samo tiste ponudbe, ki bodo do poteka roka za oddajo ponudb:
• oddane na obrazcu, ki je priloga tega vabila,
• bodo pooblaščenci k ponudbi priložili pisno pooblastilo,
• bo k prijavi pravne osebe priložen izpisek iz sodnega registra,
• bo k prijavi fizične osebe priložena fotokopija osebnega dokumenta.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse v vabilu k dajanju ponudb navedene pogoje.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 15 dni od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb.

7. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku v postopku zavezujočega zbiranja ponudb. Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju ostalih pogojev ponudil najvišjo ceno. Če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo izbran tisti, ki bo ponudil najkrajši rok plačila. Če bodo ponudniki ponudili tudi enak rok plačila, bo ponudnika izbral upravitelj.

8. Plačana varščina izbranega ponudnika velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ponudniku, ki ne bo izbran kot najboljši ponudnik, bo vplačana varščina vrnjena brez obresti, v roku treh delovnih dneh od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

9. Ponudniku, ki bo uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, bo hkrati z obvestilom o izidu, poslano tudi besedilo pogodbe s pozivom, da podpisan izvod pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu. Če navedeni ponudnik v roku treh delovnih dni po prejemu ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo, v znesku, ki je enak znesku varščine.

10. Kupec mora celotno kupnino plačati na TRR stečajnega dolžnika v skladu s pogodbo oz. najkasneje 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, v primeru zamude pa mora plačati zamudne obresti.

11. Če kupec zamuja s plačilom kupnine več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev in varščino zadrži kot pogodbeno kazen.

12. Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja ali opraviti drugih dejanj za prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na kupca, dokler ta ne plača celotne kupnine.

13. Cena, ki jo ponudi kupec, ne vsebuje DDV ali drugih davkov. Morebitne davčne obveznosti bremenijo kupca in mu bodo zaračunane naknadno. Prav tako kupca bremenijo vsi eventualni stroški, ki so povezani s prenosom premičnin.

V. Rok za oddajo ponudb

Rok za oddajo ponudb je en mesec po objavi razpisa na spletni strani AJPES-a.

Ponudbe pošljejo ponudniki na naslov: Vodenje insolvenčnih postopkov in pravno svetovanje, Milenko Trninič s.p., Dalmatinska ulica 43, 2000 Maribor, s pripisom »St 164/2022 – Zavezujoče zbiranje ponudb – ne odpiraj«.

VI. Informacije o predmetu prodaje

Za dodatna pojasnila in ogled premoženja, ki je predmet prodaje, prosimo, da pokličete na tel. št. 031 488 351, ali pisno sporočite na elektronski naslov: milenko.svetovanje@gmail.com, vsak delovni dan med 10.00 in 14.00 uro. Ogled premoženja se bo opravil ob predhodnem dogovoru.