Zbiranje ponudb

Zemljišče k.o. Zgornja Šiška

Opravilna številka: St 1392/2010
Lokacija: Ljubljana Mostec
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 18. 05. 2022
Konec dražbe: 18. 05. 2022
Upravitelj: Alenka Gril

Izklicna cena: 1.390,00 €

Fotografije:

Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1392/2010 z dne 13. 4. 2022, ki je postal pravnomočen dne 29. 4. 2022

STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA
Vegrad d.d. – v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje
OBJAVLJA PRVO PRODAJO PREMOŽENJA Z


163. JAVNO DRAŽBO
z zviševanjem izklicne cene,
ki bo dne 18. 5. 2022 ob 11:30 uri
na naslovu Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje
(v prostorih AERO d.d. – v stečaju, vhod iz Dečkove ceste)


I. PREDMET PRODAJE

Prodaja dveh zemljišč v Kosezah, iz sklopa B, ki se prodajata kot celota in se sestojita iz naslednjih parcel:

 zemljišče parcelna št. 1896/2, k.o. 1739 – Zgornja Šiška, površina parcele 220 m2, ID znak: parcela 1739 1896/2,
 zemljišče parcelna št. 1896/4, k.o. 1739 – Zgornja Šiška, površina parcele 58 m2, ID znak: parcela 1739 1896/4.

Izklicna cena prve prodaje za zemljišče znaša 1.390,00 EUR.
Varščina 10 % izklicne cene 139 EUR.

II. POGOJI PRODAJE

1. Premoženje se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«.
2. Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se zaračunajo kupcu dodatno in sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. čl. ZFPPIPP .
4. Predkupni upravičenci uveljavljajo predkupno pravico le z udeležbo na javni dražbi, vplačilom varščine za udeležbo na dražbi, ter izjavo na javni dražbi, da uveljavlja predkupno pravico. V primeru uspeha predkupnega upravičenca na javni dražbi, mora le-ta podpisati prodajno pogodbo v roku treh delovnih dni po koncu dražbe ter plačati celotno kupnino v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe (347 čl. ZFPPIPP).
5. Na dražbi lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo pred začetkom dražbe vplačali varščino v višini najmanj 10% izklicne cene (333. čl. ZFPPIPP). Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe predložiti dokazilo o plačilu varščine.
6. Dražitelji plačajo varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt pri Nova KBM d.d. št. računa: SI56 0451 5000 1783 368 z namenom nakazila: varščina za javno dražbo ter s sklicem 00 1392-2010-163.
7. Javne dražbe se lahko udeleži samo tisti, ki najkasneje en delovni dan pred javno dražbo plača varščino v skladu s prejšnjo točko (3. odst. 333. čl ZFPPIPP).
8. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 3 dni po opravljeni dražbi in vplačati preostanek kupnine na transakcijski račun stečajnega dolžnika v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Pogodbo in postopek prenosa lastninske pravice na stroške kupca pripravi prodajalec oz. z njegove strani določena pooblaščena oseba.
9. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro v višini 10% kupnine v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe (1. odst. 338. čl. ZFPPIPP). Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine po 6. oz. 7. točki tega odstavka velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe.
10. V primeru, da uspešni dražitelj v roku, določenem v 9. točki, ne sklene pogodbe ali v primeru da od pogodbe odstopi oz. ne plača kupnine v dogovorjenem roku, ima stečajna upraviteljica pravico odstopiti od pogodbe, oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. Vplačana varščina, ara in morebitna delna plačila zapadejo v korist stečajne mase.
11. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice mora plačati kupec.
12. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje (340. čl. ZFPPIPP).
13. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe. (5. odst. 342. čl. ZFPPIPP).
14. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti originalno pisno pooblastilo in izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 10 dni, iz katerega je razviden status zakonitega zastopnika, ki je v imenu pravne osebe dal pooblastilo. Fizična oseba oziroma zakoniti zastopnik svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list). Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo dražitelja (fizične osebe) v izvirniku. Pooblaščenec izkaže svojo identiteto z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list).
15. S plačilom varščine vsak ponudnik, tudi edini, sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi. V primeru da ponudnik ne pristopi k javni dražbi, že vplačana varščina zapade v korist stečajne mase.
16. Vplačana varščina se bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa se bo vrnila v roku 3 delovnih dni po končani javni dražbi. Varščina se vrača brez obresti.
17. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva iz 1. odst. 337 čl. ZFPPIPP.
18. Davek na dodano vrednost ali davek na promet nepremičnin in druge dajatve ter odvetniške stroške priprave pogodbe in ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
19. Prenos lastninske pravice na premoženju in izročitev premoženja v posest kupcu bo izvršena po plačilu celotne kupnine, davka in stroškov v zvezi s prenosom lastništva ter po soglasju sodišča k sklenitvi prodajne pogodbe ter izdaji sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu. Ob primopredaji bosta pogodbeni stranki sestavili posebni zapisnik.

III. PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1. Dražbo vodi stečajna upraviteljica ali z njene strani pooblaščena oseba.
2. Dražitelji lahko dvigajo ceno pri prodaji nepremičnine za najmanjši znesek 100,00 EUR.
3. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
4. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
5. Dražba je končana, ko to razglasi stečajna upraviteljica ali z njene strani pooblaščena oseba. Zaključek dražbe se ne more razglasiti pred potekom 5 minut od zadnje najvišje ponudbe.
6. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler zapisnik o poteku javne dražbe ni zaključen.
7. Ugovore reši stečajna upraviteljica ali z njene strani pooblaščena oseba takoj in se vpišejo v zapisnik.

IV. OSTALO

Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani kupci pri predstavniku stečajnega dolžnika vsak delovni dan od 10. do 13. ure na tel. št. 041 605 766 in po e-pošti na naslov info@vegrad.si

Velenje, 4. 5. 2022


Stečajna upraviteljica
Alenka Gril