Zbiranje ponudb

Poslovni prostor Šabac, Srbija

Opravilna številka: St 275/2016
Lokacija: Šabac, Srbija
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 27. 09. 2022
Konec dražbe: 27. 09. 2022
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 30.000,00 €

Fotografije:

Stečajna upraviteljica v postopku stečaja pravne osebe PEKO, D.D. - v stečaju, Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, Okrožno sodišče v Kranju, St 275/2016

O B J A V L J A
na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju o prodaji- prvi, St 275/2016 z dne 12.7.2022 (datum pravnomočnosti 28.7.2022)

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 27.9.2022 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTV

SKLOP 27- POSLOVNI PROSTOR ŠABAC
Nepremičnina - poslovni prostor v velikosti 44m2 v ulici Gospodar Jevremova 9 v Šabcu, Republika Srbija v pritličju stavbe št. 1, posebnega dela 2, ki stoji na parceli št. 4644/1 k.o. Šabac, št. nepremičninskega lista 15497, katastrska občina Šabac, št. posebnega dela 2 do deleža 1/1 (do celote) kot to izhaja iz izpiska iz katastra, ki je v prevodu priloga k predlogu prodaje.

LIKVIDACIJSKA VREDNOST 16.000,00 €
TRŽNA VREDNOST 27.000,00 €


"Izročitev predmeta prodaje v lasti in posest se izvrši po celotnem plačilu kupnine in plačilu vseh stroškov ter davščin. Nepremičnina je oddana v najem, najemno razmerje pa se izteče dne 31.10.2022. V kolikor najemnik nepremičnine po preteku najemnega razmerja ne bo izpraznil oseb in stvari ter jo izročil v neposredno posest stečajnemu dolžniku, se na kupca prenese samo posredna posest. Kupec mora v tem primeru na svoje stroške in na svoj rizik prevzeti vse aktivnosti in voditi potrebne postopke (izvensodne ali sodne) za prevzem neposredne posesti na nepremičnini."


II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 30.000.00€.
Zgoraj navedena izkicna cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa lastništva ter stroškov zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice. Vse stroške nastale v Republiki Sloveniji in v Republiki Srbiji v zvezi s to prodajo nosi v celoti kupec.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 1000,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Dražitelji morajo plačati varščino tako, da je ta najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačana in razvidna na transakcisjem računu stečajnega dolžnika, in sicer v višini 10% izklicne cene, to je v višini 3000,00€, na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 0400 0027 6672 653 odprt pri NOVA KBM d.d. z navedbo "Varščina-Šabac".

OGLED IN INFORMACIJE O PREDMETU PRODAJE
Premoženje, ki je predmet prodaje se lahko ogleda po predhodnem dogovoru. Za vse morebitne informacije
o predmetu prodaje in najavo ogleda se lahko interesenti obrnejo na sodelavko stečajne upraviteljice:
tanja.omerzel@odt.si ali na stečajno upraviteljico: tadeja.tamse@odt.sihttps://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=5512950