Zbiranje ponudb

Stanovanjska hiša - delež 1/2

Opravilna številka: 122/2021
Lokacija: Destrnik
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 01. 03. 2022
Konec dražbe: 10. 05. 2022
Upravitelj: Barbara Špacapan Olenšek

Izklicna cena: 55.350,00 €

Fotografije:

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča na Ptuju, St 122/2021, z dne 10.12.2021, v stečajnem postopku nad fizično osebo Marjana Vaupotič, Ločki Vrh 027, 2253 Destrnik
Objavljam
RAZPIS 2. JAVNE DRAŽBE Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE,
ki bo dne 10.05.2022 ob 10.30 uri
v Rogaški Slatini, na naslovu Spodnje Negonje 35, pod sledečimi pogoji:

Predmet prodaje:
Nepremičnine, ki v naravi predstavljajo del stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem na naslovu Ločki vrh 26A, 2253 Destrnik, v deležu ½, parc. št. 451/1 k.o. 349 - Ločki Vrh.
ID nepremičnine: 5995365

Na nepremičninah so vpisane hipoteke v korist več upnikov. Hipoteke se bodo v skladu z ZFPPIPP po plačilu celotne kupnine izbrisale.

Način prodaje:
Vrsta javne dražbe: dražba z zviševanjem izklicne cene
Izklicna cena : 55.350,00 EUR
Znesek, za katerega se ta v posameznem koraku dražbe zvišuje: 1.000,00 EUR ali večkratnik tega zneska

Plačilo varščine:
Znesek varščine: 5.535,00 EUR
Številka bančnega računa za plačilo varščine: SI56 64000-0000018538, odprt pri Primorski hranilnici d.d.
Namen plačila: Varščina Ločki Vrh

Več informacij na Ajpes: https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=5360082