Zbiranje ponudb

stanovanje

Opravilna številka: 2836/2019
Lokacija: Trbovlje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 31. 05. 2022
Konec dražbe: 31. 05. 2022
Upravitelj: Milenko Trninič

Izklicna cena: 12.000,00 €

Fotografije:

Na podlagi pravnomočnega sklepa o prodaji, ki ga je izdalo Okrožno sodišče v Celju dne 13.04.2022 objavljam 3. javno dražbo, ki bo potekala 31.05.2022 ob 13:00-ti uri,
na naslovu Trg Leona Štuklja 5, 1. nadstropje.

1. Premoženje stečajnega dolžnika

Dolžnik je lastnik:

- nepremičnine z oznako ID KO 1871 Trbovlje, stavba 1997, del stavbe 2.

V naravi nepremičnina predstavlja stanovanje z neto tlorisno površino 33,80 m2, ki ima ločene sanitarije.

Nepremičnina je v drugačnem stanju kot izhaja iz cenitvenega poročila in nepremičnina je potrebna obnove.

2. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku zvišuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1 znaša:

12.000,00 EUR

Na dražbi se zvišuje ponujeni znesek za nepremičnine v koraku najmanj po 100,00 EUR.

3. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Ponudniki morajo najkasneje en delovni dan pred dražbo vplačati varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6400 0000 0238 825 pri Primorski hranilnici d.d., z navedbo »plačilo varščine« v višini 10% izklicne cene oz.:

1.200,00 EUR


Pravila javne dražbe

a) Dražbo vodi upravitelj ali druga oseba po njegovem pooblastilu.
b) O poteku dražbe se vodi zapisnik.
c) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba.
č) V primeru, če je več kupcev plačalo varščino, pristopilo na dražbo in dražilo, vendar tako, da nobeden od njih ni pripravljen plačati za predmet prodaje več, kot znaša izklicna cena ali najvišja izdražena cena, pri kateri vztrajata dva ali več dražiteljev, se premoženje proda tistemu, ki ponudi najkrajši rok plačila oz. v primeru, če več ponudnikov ponudi enak najkrajši rok plačila, tistemu, ki je prvi plačal varščino (datum in ura prejema varščine na TRR stečajnega dolžnika).
d) Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
e) Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel.
f) Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
g) Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.

Ogled nepremičnine

Ogled nepremičnine je mogoč po predhodni najavi na elektronski naslov:

milenko.svetovanje@gmail.com