Zbiranje ponudb

100 % poslovni delež

Opravilna številka: St 1156/2022
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 26. 07. 2023
Konec dražbe: 31. 08. 2023
Upravitelj: Franci Krivec

Izklicna cena: 1.500,00 €

V navedeni stečajni zadevi upravitelj na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 1156/2022 z dne 6. 7. 2023 in na podlagi 335. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) razpisujem4. ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za prodajo oziroma nakup poslovnega deleža


I. Opis predmeta bodoče prodaje

Predmet prodaje je naslednji poslovni delež:

100 % poslovni delež v družbi v družbi ZZAD, zdravstvene dejavnosti in svetovanje, d.o.o., matična številka 6373356000.


II. Pogoji

Prodaja se izvede v postopku zavezujočega zbiranja ponudb. Zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo k dajanju ponudb, s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila.
Če je na prvem mestu več ponudb, ki so po ceni in roku plačila izenačeni, ima med njimi prednost tisti ponudnik, ki je prvi vplačal varščino.
Ponudba je za ponudnika zavezujoča. Rok veljavnosti ponudbe mora biti še najmanj 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Če ponudnik v ponudbi ne navede roka veljavnosti ponudbe, se šteje, da je ta rok 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Izhodiščna cena znaša 1.500,00 EUR.
Zbiranja ponudb se lahko udeleži samo tisti, ki do poteka roka za oddajo ponudb plača varščino v znesku 150,00 EUR na fiduciarni račun upravitelja št. SI56 6400 0000 0313 709 pri Primorski hranilnici Vipava d.d. Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega ponudnik utrdi svojo obveznost skleniti prodajno pogodbo, če bo v postopku zbiranja ponudb uspel.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb ne uspe, mu upravitelj vrne znesek plačane varščine v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.
Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku treh delovnih dni od prejema pogodbe ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
Rok za plačilo kupnine je lahko največ en mesec od sklenitve prodajne pogodbe. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja ali opraviti drugih pravnih dejanj za prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na kupca, dokler ta ne plača celotne kupnine.
Prodajalec ne odgovarja za pravne ali stvarne napake predmeta prodaje.
Vse stroške v zvezi s prenosom poslovnega deleža in vpisom spremembe družbenika v sodni register nosi kupec.


III. Pogoji za udeležbo pri zbiranju ponudb

Ponudbo za nakup lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba, razen oseb, ki so navedene v naslednji točki.

Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.

Kupec mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati izjavo, da ni oseba, s katero ni dovoljeno skleniti prodajne pogodbe.
IV. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku do 31. 8. 2023.
Ponudba se pošlje pisno po pošti na naslov „UPRAVITELJ FRANCI KRIVEC, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ s pripisom „zbiranje ponudb St 1156/2022“. Ponudba je pravočasna, če zadnji dan roka oddana priporočeno na pošto.
Ponudba naj vsebuje:
identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, naslov, matično in davčno številko),
kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte),
navedbo premoženja, na katerega se nanaša ponudba,
ponujeno ceno (najmanj v višini izhodiščne cene),
rok plačila kupnine (največ 1 mesec od sklenitve pogodbe),
podatek o plačilu varščine,
številko transakcijskega računa za vračilo varščine,
izjavo, da ponudnik soglaša s pogoji prodaje, določenimi v tem vabilu,
izjavo kupca, da ni oseba, s katero po zakonu ni dovoljeno skleniti prodajne pogodbe (to izjavo je mogoče podati še naknadno, do sklenitve pogodbe) in
podpis ponudnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb mora ponudnik nakazati varščino v znesku 150,00 EUR na fiduciarni račun upravitelja št. SI56 6400 0000 0313 709 pri Primorski hranilnici Vipava d.d.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v roku 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.POVEZAVA NA AJPES:
https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=51&TipDolznika=-1&TipPostopka=-1&id_SkupinaVrsta=51&id_skupinaPodVrsta=86&Dolznik=&Oblika=&MS=&DS=&StStevilka=1156%2F2022&Sodisce=-1&DatumDejanja_od=&DatumDejanja_do=&sys_ZacetekObjave_od=&sys_ZacetekObjave_do=&MAXREC=10