Zbiranje ponudb

Stanovanjska hiša

Opravilna številka: St 3731/2018
Lokacija: Dobrovo - Goriška Brda
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 11. 05. 2022
Konec dražbe: 11. 06. 2022
Upravitelj: Julija PajnikFotografije:

Objavljam VABILO K DAJANJU NEZAVEZUJOČIH PONUDB.

Predmet nezavezujočega zbiranja ponudb je nepremičnina ID znak:
ID znak: parcela 2285 2384/4,
ki je v solastnini stečajnega dolžnika do deleža 9/20 od celote
in FINMAX, finančne naložbe in nepremičnine, d.o.o., do deleža 11/20 od celote.
Nepremičnina po namenski rabi predstavlja stavbno zemljišče, na katerem stoji stavba št. 676, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo na naslovu Gregorčičeva ulica 4, Dobrovo, s površino parcele 604 m².

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.

V soglasju s solastnikom se pred pričetkom prodaje opravi nezavezujoče zbiranje ponudb po 2. odst. 328. člena ZFPPIPP, in sicer pod naslednjimi predpostavkami:

A) da se po pravilih prisilne prodaje po ZFPPIPP opravi prodaja celotne nepremičnine z oznako ID znak: parcela 2285 2384/4, do 1/1, torej hkrati:
- solastniški delež stečajnega dolžnika do 9/20 od celote, ki predstavlja stečajno maso;
- preostali solastniški delež do 11/20 od celote, in sicer pod pogojem, da solastnik soglaša s prodajo svojega solastniškega deleža po pravilih za prisilne prodaje po ZFPPIPP;

B) da se po pravilih prisilne prodaje po ZFPPIPP opravi le prodaja solastniškega deleža, ki predstavlja stečajno maso, torej nepremičnina z oznako ID znak: parcela 2285 2384/4, do solastniškega deleža 9/20.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je 11.06.2022.

Pogoji sodelovanja v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb in ostali pogoji so določeni v vabilu, ki je dostopen na spletni strani Ajpes:
Ajpes eObjave St 3731/2018

Dodatne informacije je možno pridobiti pri upraviteljici preko elektronskega naslova: upraviteljica@pajnik.si.

Julija Pajnik,
upraviteljica