Zbiranje ponudb

hiša v Sevnici (3/4 delež)

Opravilna številka: St 1511/2023
Lokacija: Sevnica
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 11. 03. 2024
Konec dražbe: 15. 04. 2024
Upravitelj: Franci Krivec

Izklicna cena: 30.204,65 €

Fotografije:

V navedeni stečajni zadevi upravitelj na podlagi 335. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ter na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Krškem opr. št. St 1511/2023 z dne 15. 2. 2024 razpisujem


1. VABILO K DAJANJU PONUDB
v postopku zavezujočega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnineI. Predmet prodaje

Predmet prodaje je zapustničin 3/4 delež nepremičnin:
katastrska občina 1379 SEVNICA parcela 746/6, to je zemljišče, ki po podatkih katastra nepremični meri 347 m2 in je po namenski rabi opredeljeno kot „stanovanjske površine“ (100 %), po dejanski rabi pa kot „poseljena zemljišča“ (100 %)
katastrska občina 1379 SEVNICA parcela 746/12, to je zemljišče, ki po podatkih katastra nepremični meri 374 m2 in je po namenski rabi opredeljeno kot „stanovanjske površine“ (100 %), po dejanski rabi pa kot „poseljena zemljišča, tloris stavbe“ (29,9 %) in „poseljena zemljišča“ (70,1 %); na tej parceli stoji stanovanjska stavba katastrska občina 1379 SEVNICA stavba 387, z naslovom Sevnica, Drožanjska cesta 60; stavba naj bi bila po podatkih katastra zgrajena leta 1962; neto tlorisna površina stavbe znaša 193,5 m2 in sicer: bivalni prostor 100,5 m2, garaža 27,8 m2, klet 29,9 m2, odprta terasa/balkon/loža 8 m2, zaprta terasa/balkon/loža 6,8 m2 in nerazporejen prostor 20,5 m2.

Vsi deleži vseh nepremičnin se prodajajo skupaj (v paketu).

Pridobljena je cenitev predmetnih nepremičnin, ki jo je izdelal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Tržna vrednost zapustničinega deleža 3/4 teh nepremičnin je bila ocenjena na 30.204,65 EUR.

Fotografije in izpis podatkov o parcelah so priloga tega razpisa.


II. Pogoji prodaje

Prodaja se izvede v postopku zavezujočega zbiranja ponudb. Zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo k dajanju ponudb, s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila.
Ponudba je za ponudnika zavezujoča. Rok veljavnosti ponudbe mora biti še najmanj 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Če ponudnik v ponudbi ne navede roka veljavnosti ponudbe, se šteje, da je ta rok 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Izhodiščna cena za predmetno premoženje znaša: 30.204,65 EUR.
Zbiranja ponudb se lahko udeleži samo tisti, ki do poteka roka za oddajo ponudb plača varščino v znesku 3.020,47,00 EUR na fiduciarni račun št. SI56 6400 0000 0581 429 pri Primorski hranilnici Vipava d.d. Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega ponudnik utrdi svojo obveznost skleniti prodajno pogodbo, če bo v postopku zbiranja ponudb uspel.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb ne uspe, mu upravitelj vrne znesek plačane varščine v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika.
Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, v roku treh delovnih dni od prejema pogodbe ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
Rok za plačilo kupnine je lahko največ en mesec od sklenitve prodajne pogodbe. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti prodanega premoženja ali opraviti drugih pravnih dejanj za prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na kupca, dokler ta ne plača celotne kupnine.
Prodaja se po načelu „videno – kupljeno“. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake prodane stvari (340. člen ZFPPIPP). Prav tako prodajalec ne odgovarja za morebitne pravne napake. Prodajalec ne zagotavlja, da imajo objekti na predmetnih zemljiščih pridobljena vsa ustrezna upravna dovoljenja.
Kupec sam ureja razmerje s trenutnimi uporabniki in solastniki nepremičnine.
Davek na promet nepremičnin in vse druge stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice krije kupec. Davek na promet nepremičnin mora kupec plačati najkasneje v roku 8 dni od prejema odločbe Finančne uprave RS o odmeri tega davka.
S plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe (prvi odstavek 342. člena ZFPPIPP):
zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
naslednje osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica:
če je lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet prodajne pogodbe, omejena s hipoteko ali zemljiškim dolgom: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega učinkuje vpis najzgodnejše hipoteke ali zemljiškega dolga v zemljiško knjigo,
v drugih primerih: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega po 244. členu tega zakona učinkuje začetek stečajnega postopka.
Od dneva sklenitve pogodbe dalje nosi kupec stroške in javne dajatve, ki izvirajo iz lastništva nepremičnine.
Pogodba z izbranim ponudnikom se sklene pod pod odložnim pogojem, da predkupni upravičenec (npr. solastnik) ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico (tretji odstavek 347. člena ZFPPIPP).
Predkupni upravičenec lahko predkupno pravico uveljavi samo tako, da v 15 dneh po prejemu besedila pogodbe in poziva upravitelja vrne podpisan izvod pogodbe in plača celotno kupnino v skladu s pogodbo.
Sodišče po plačilu kupnine in davka na predlog upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Tak pravnomočni sklep je listina, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca (drugi in tretji odstavek 342. člena ZFPPIPP).


III. Pogoji za udeležbo pri zbiranju ponudb

Ponudbo za nakup lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba, razen oseb, ki so navedene v naslednji točki.
Stečajni dolžnik ne sme:
1. skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja s stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek, ali z njima ožje povezano osebo ali pravno osebo, v kapitalu katere ima ta oseba delež;
2. skleniti pogodbe na podlagi nezavezujočega zbiranja ponudb z osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku, z družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov, z osebo, ki ima v razmerju do teh oseb položaj ožje povezane osebe, ali s pravno osebo, v kapitalu katere ima ta oseba delež.
Prejšnji odstavek se ne uporablja za prodajo predkupnemu upravičencu, ki v skladu s tem zakonom uveljavlja zakonito predkupno pravico.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe s tega vidika.


IV. Postopek zbiranja ponudb in prodaje

Ponudniki naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku do 15. 4. 2024.
Ponudba se pošlje pisno po pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ s pripisom „zbiranje ponudb St 1511/2024“. Če je ponudba poslana s priporočeno pošiljko, se glede pravočasnosti upošteva dan oddaje pošiljke na pošti.
Ponudba naj vsebuje:
identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, naslov, matično in davčno številko),
kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte),
navedbo predmeta, na katerega se ponudba nanaša,
ponujeno ceno (najmanj v višini izhodiščne cene),
rok plačila kupnine (največ en mesec od sklenitve pogodbe),
podatek o plačilu varščine,
številko transakcijskega računa za vračilo varščine,
izjavo, da ponudnik soglaša s pogoji prodaje, določenimi v tem vabilu,
izjavo, da ponudnik ni oseba, s katero glede na določbe 337. člena ZFPPIPP ni dovoljeno skleniti prodajne pogodbe (to izjavo je sicer mogoče podatki še naknadno do sklenitve pogodbe) in
podpis ponudnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb mora ponudnik nakazati varščino v znesku 3.020,47,00 EUR na fiduciarni račun št. SI56 6400 0000 0581 429 pri Primorski hranilnici Vipava d.d.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v roku 15 dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.


Razpis je objavljen na povezavi:
https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=51&TipDolznika=-1&TipPostopka=-1&id_SkupinaVrsta=-1&id_skupinaPodVrsta=-1&Dolznik=&Oblika=&MS=&DS=&StStevilka=1511%2F2023&Sodisce=-1&DatumDejanja_od=&DatumDejanja_do=&sys_ZacetekObjave_od=&sys_ZacetekObjave_do=&MAXREC=10