Zbiranje ponudb

delno kmetijska in delno zazidljiva zemljišča

Opravilna številka: 2254/2021
Lokacija: Dragučova
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 14. 07. 2022
Konec dražbe: 14. 07. 2022
Upravitelj: Milenko Trninič

Izklicna cena: 32.339,00 €

Fotografije:


Opis premoženja, ki se prodaja

Nepremičnine, ki so v lasti stečajne dolžnice in so predmet tega predloga, so v katastrski občini 641 Dragučova in predstavljajo nezazidana stavbna in kmetijska zemljišča.

Nepremičnine se prodajajo kot celota.

Nepremičnine zgoraj v naravi predstavljajo stavbna in kmetijska zemljišča. Stavbni del zemljišč se nahaja v področju razpršene gradnje in predstavlja del zazidalne enote ob stanovanjskem objektu Dragučova 13. Pogojno je samostojno zazidljiv le del severno od dovozne ceste, to je stavbni del parcele 319/11. Parcela 319/12 je v naravi pot , stavbni del parcele 319/14 pa predstavlja funkcionalno zemljišče k objektu na sosednji parceli.
Zemljišča je možno komunalno opremit s priključki na električno in vodovodno omrežje. Dostopno je po lastni poti, ki jo od javne ceste loči dovozna pot parc. št. 1/5 v zasebni lasti. Služnost dostopa ni vknjižena.

Kmetijska zemljišča so del parcel 319/11, 319/13 in 319/14 in v celoti so kmetijska zemljišča 319/13, 319/15 in 319/16. V naravi parceli 319/15 in 319/16 predstavljata pot.

Zemljiškoknjižno stanje:
Na nepremičninah ID znak 641 319/11, ID znak 641 319/12, ID znak 641 319/14, ID znak 641 319/15 in ID znak 641 319/16 je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Elektro Maribor, d.d., ki jo mora kupec prevzeti.


https://eprostor.gov.si/javni/map?sifko=641&parcela=319%2F11&zastavice=0000010000