Zbiranje ponudb

Soustanoviteljski delež v zavodu

Opravilna številka: St 275/2016
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 24. 01. 2023
Konec dražbe: 24. 01. 2023
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 3.000,00 €

Stečajna upraviteljica v postopku stečaja pravne osebe
PEKO, D.D. - v stečaju,
Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič
Okrožno sodišče v Kranju, St 275/2016

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju o prodaji- dodatni, St 275/2016 z dne 8.12.2022 (datum pravnomočnosti 24.12.2022)

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 24.1.2023 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje je:

-soustanoviteljski delež v zavodu – 19,76%
v Zavod IRCUO Industrijski razvojni center za usnjarsko in obutveno industrijo skrajšana
firma: Zavod IRCUO, poslovni naslov: Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, matična
št:1420453000, Ident. št. za DDV in davčna št: SI13795562

Tržna vrednost : 9.773,00 €
Likvidacijska vrednost: 5.375,00 €

*Vrednost je povzeta po Poročilu o oceni vrednosti deleža 19,76% na dan 31.12.2021, april 2022, mag. Matjaža Filipiča, pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 3.000.00€. Zgoraj navedena izkicna cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa lastništva/imetništva ter stroškov vpisa pridobljene pravice v sodni register. Vse stroške nastale v zvezi s to prodajo nosi v celoti kupec. Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 100,00€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Dražitelji morajo plačati varščino tako, da je ta najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačana in razvidna na transakciskem računu stečajnega dolžnika, in sicer v višini 10% izklicne cene, to je v višini 300,00€, na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 0400 0027 6672 653 odprt pri NOVA KBM d.d. z navedbo "Varščina-Zavod IRCUO".