Zbiranje ponudb

hiša Hajdina - Ptuj

Opravilna številka: St 1525/2017
Lokacija: Poljska cesta 39, 2250 Ptuj
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 09. 05. 2023
Konec dražbe: 09. 05. 2023
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 65.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje je nepremičnina (delež 1/1), ki je v lasti stečajnega dolžnika/stečajne dolžnice: Stanovanjska hiša in garaža na naslovu Poljska cesta 39, Ptuj, ID znak: »parcela 397 *367«.
Nepremičnina je obremenjena s služnostjo stanovanja z najboljšim vrstnim redom (stanovanjske in prevžitne pravice, kakor je navedeno v izročilni pogodbi) v korist Ane Kozel, Potrčeva cesta 48, 2250 Ptuj, datum rojstva 9.7.1948. Služnost stanovanja bo ostala tudi po prodaji v postopku osebnega stečaja. Služnostna upravičenka svoje služnostne pravice ne izvršuje, ker je tudi lastnica stanovanja ID znak »del stavbe 400-378-107«. Tržna vrednost nepremičnine, ocenjena v postopku opr. št. P 98/2016, na dan 2.9.2020 (upoštevajoč ocenjeno manjvrednost zaradi služnostne pravice): 92.000,00 EUR. Tržno vrednost je ocenil sodni cenilec Jožef Murko.
V stanovanjski hiši stanuje stečajna dolžnica. Po sklepu Okrožnega sodišča na Ptuju opr. št. St 1525/2017 z dne 23.2.2023, v zvezi s sklepom z dne 13.2.2023, ki sta postala pravnomočna dne 11.3.2023, mora stečajna dolžnica v roku treh mesecev od pravnomočnosti dopolnilnega sklepa o prvi prodaji izprazniti nepremičnino katastrska občina 397 HAJDINA parcela *367 v deležu 1/1, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo in garažo, se iz nepremičnine izseliti in jo izročiti upravitelju. Sklep je izvršilni naslov za izpraznitev in izročitev stanovanja ali stanovanjske hiše proti dolžniku in drugim osebam, ki uporabljajo to stanovanje ali stanovanjsko hišo skupaj z dolžnikom ali ki jim je dolžnik drugače omogočil tako uporabo (3. odstavek 395. člena ZFPPIPP).

Prosim glejte objavo na spletni strani AJPES:
Ajpes eObjave St 1525/2017.