Zbiranje ponudb

hiša s parcelami

Opravilna številka: 77/2022
Lokacija: Žvirče - Hinje - Žužemberk
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 03. 05. 2022
Konec dražbe: 06. 06. 2022
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 80.000,00 €

Fotografije:

RAZPIS SKUPNE JAVNE DRAŽBE Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

HIŠA S PARCELAMI (884,50 m2) - Žvirče 56 A, 8362 Hinje - Žužemberk
IZKLICNA CENA 80.000,00 EUR, datum dražbe 6.6. 2022 ob 13:00 uri

Podrobnosti:

1. PREDMET PRODAJE
PREDMET JAVNE DRAŽBO SO PRODAJA NEPREMIČNIN:

nepremičnina z ID znakom parcela 1438 181/2;
nepremičnina z ID znakom parcela 1438 226/2;
nepremičnina z ID znakom parcela 1438 181/1, vse k.o. 1438 ŽVIRČE

Na nepremičnini z ID znakom parcela 1438 181/2 stojita stanovanjska stavba številka 60 s pomožnim objektom stavba številka 178.
Stavba 60 je na naslovu Žvirče 56 A, 8362 Hinje.

Nepremičnini z ID znaki parcela 1438 226/2 in 1438 181/1 predstavljata pripadajoče stavbno in kmetijsko zemljišče.
Vse tri parcele skupaj v skupni izmeri 884,50 m2, predstavljajo stavbno zemljišče v izmeri 667,50 m2 in kmetijsko zemljišče v izmeri 217,00 m2.
Stečajni dolžnik ima v lasti idealni delež na navedenih nepremičninah do ½ od celote.
Druga lastnica navedenih nepremičnin Mojca Huber, ki je njihova lastnica prav tako v idealnem deležu do ½, je prav tako v stečajnem postopku, ki poteka pod opr. št. St 313/2021 pred Okrožnim sodiščem v Novem mestu.

JAVNA DRAŽBA JE SKUPNA ZA OBA STEČAJNA POSTOPKA ST 77 /2022 in ST 313/2021

Kupec na javni dražbi kupuje celoto nepremičnin.

2. DAN, URA IN KRAJ JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo izvedla v ponedeljek 6.6.2022 ob 13:00 uri, na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana v prostorih Zbornice upraviteljev Slovenije.


3. IZKLICNA CENA IN VARŠČINA

Izklicna cena predmet prodaje je določena v višini določena v višini 80.000,00 EUR (osemdeset tisoč evrov) za celoto.
Varščina je določena v višini 8.000,00 EUR (osem tisoč evrov);
Varščino ponudnik plača tako, da nakaže:
znesek 4.000,00 EUR na račun št. SI56 6400 0000 0213 023,
ki je odprt pri Primorski Hranilnici d.d. za stečajni postopek ST 77/2022 ter
znesek 4.000,00 EUR na račun št . SI56 6400 0000 0038 229,
ki je odprt pri Primorski Hranilnici d.d., za stečajni postopek ST 313/2021,
vse najkasneje do vključno petka 3.6. 2022.
Kot namen nakazila mora navesti besedico »varščina«. Šteje se, da je varščina pravilno nakazana, če bo iz nakazila (namen, naziv/ime ali TRR plačnika,) nedvoumno razvidno kateri ponudnik je plačnik varščine, oziroma bo to možno nedvoumno ugotoviti na dan javne dražbe, ko se ponudnik izkaže s predložitvijo dokazila o plačilu varščine.

4. OGLED PREDMETA PRODAJE

Informacije glede prodaje in ogleda predmeta prodaje dobijo zainteresirani kupci pri stečajnem upravitelju na tel.št. 041 360 020 ali e-mail: matjaz.jansa@majan.si

5. POGOJI ZA PRISTOP NA JAVNO DRAŽBO

5.1. Kupci ne morejo biti fizične in pravne osebe, določene v 337. členu ZFPPIPP. Pred dražbo mora vsak ponudnik predložiti upravitelju oz. pooblaščencu upravitelja pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe o prodaji po navedenem členu ZFPPIPP, razen kadar gre za zakonitega predkupnega upravičenca.

5.2. Javne dražbe na podlagi tega razpisa se lahko udeleži samo tisti dražitelj, ki je plačal varščino skladno s pravili tega razpisa.

5.3. Zakoniti predkupni upravičenec ali pogodbeni predkupni upravičenec, ki ima predkupno pravico vpisano v zemljiški knjigi, se dražbe lahko udeleži, tako da plača varščino in na dražbi izjavi, da uveljavlja predkupno pravico.

5.4. Zastopniki pravnih oseb morajo pred pričetkom dražbe predložiti izpis iz sodnega ali poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 10 dni, pooblaščenci pa tudi pooblastilo za zastopanje. Fizične osebe se morajo pred dražbo izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Vse listine, ki jih predložijo udeleženci javne dražbe, morajo biti sestavljene ali prevedene v slovenski jezik.
5.5. Pri udeležbi na javni dražbi je potrebno spoštovati pravila glede COVID, ki bodo na dan dražbe v veljavi.
5.6. Osebam, ki niso dražitelji, predkupni upravičenci ali ločitveni upniki, vstop v prostore, kjer se izvaja dražba ni dovoljen.6. POGOJI JAVNE DRAŽBE

6.1. Če dražitelj na dražbi ne uspe, bosta prodajalca nakazala znesek plačane varščine v dobro dražiteljevega transakcijskega računa, v breme katerega je bila plačana varščina, ali drugega računa, ki ga bo pravočasno sporočil dražitelj, v treh delovnih dneh po koncu javne dražbe.

6.2. Če dražitelj na dražbi uspe, plačana varščina velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe (6. odstavek 333. člena ZFPPIPP) in bo všteta v kupnino.

6.3. Varščina se ne obrestuje in ne revalorizira.

6.4. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznost pristopiti k dražbi.
6.4.1. V primeru enega samega dražitelja z vplačano varščino, se šteje, da ta dražitelj soglaša z nakupom predmeta za katerega je vplačal varščino po izklicni ceni. V primeru, da edini ponudnik, ki je vplačal varščino, ne pristopi k dražbi ali ne sprejme izklicne cene, lahko upravitelj zadrži varščino.
6.4.2. V primeru dveh ali več ponudnikov, ki so plačali varščino, pa nihče ni pristopil k dražbi ali ne sprejme izklicne cene, lahko stečajni dolžnik zadrži sorazmerni del varščine vsakega ponudnika, tako da vsota vseh zadržanih varščin doseže višino varščine, ki je zahtevana v tem postopku javne dražbe.

6.5. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora podpisati prodajno pogodbo v roku 3 delovnih dni po koncu dražbe in plačati preostanek kupnine na transakcijski račun stečajnega dolžnika v roku, ki ne sme biti daljši od 3 mesecev po sklenitvi pogodbe.

6.6. Če je na dražbi uspel predkupni upravičenec je ta dolžan plačati preostanek kupnine v 15 dneh po sklenitvi pogodbe.

6.7. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ne bo sklenil pogodbe v roku iz 6. odstavka 334. člena ZFPPIPP, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine (9. odstavek v zvezi z 8. odstavkom 334. člena ZFPPIPP).

6.8. Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodaten rok za plačilo.

6.9. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe predložiti pisno izjavo, da ni ovir iz 1. odstavka 337. člena ZFPPIPP. Kupcu, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico, pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom ni potrebno izdati pisne izjave, da ni ovir za sklenitev pogodbe po 337. členu ZFPPIPP.

6.10. Predmet prodaje bo izročen kupcu v lastniško posest šele po plačilu celotne kupnine, vseh dajatev in stroškov, po pravnomočnosti sklepa sodišča o izročitvi prodajanega premoženja (342. člen ZFPPIPP).


7. DODATNI POGOJI JAVNE DRAŽBE

7.1. V skladu s 342. členom ZFPPIPP s plačilom kupnine prenehajo pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe, in sicer zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg, pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter naslednje osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica:
7.1.1. če je lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet prodajne pogodbe, omejena s hipoteko ali zemljiškim dolgom: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega učinkuje vpis najzgodnejše hipoteke ali zemljiškega dolga v zemljiško knjigo,
7.1.2. v drugih primerih: če so bile pridobljene po trenutku, od katerega po 224. členu ZFPPIPP učinkuje začetek stečajnega postopka.

7.2. Predmet prodaje se prodaja v stanju na dan dražbe, brez kakršnihkoli ugovorov po načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne nudi garancije in ne jamči za delovanje ali brezhibno delovanje ali za stvarne in pravne napake nepremičnin in premičnin, ki so predmet prodaje. Kupec ne more odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanje cene zaradi poškodbe, uničenja ali drugih pomanjkljivosti nepremičnin in premičnin, ki pripadajo navedenemu sklopu.

7.3. Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin in drugih stroškov. Davščine in se zaračunajo kupcu dodatno in sicer na osnovi veljavnih predpisov.

7.4. Poleg izklicne cene oz. cene dosežene na dražbi mora kupec plačati še davek po zakonsko predpisani stopnji, veljavni na dan sklenitve pogodbe, v koliko je ta z zakonom predviden.

7.5. Stroške sestave pogodbe in stroške v zvezi s prenosom lastništva, plača kupec. Stroški sestave pogodbe so odvisni od prodajne cene predmeta prodaje in se obračunajo skladno z veljavnimi tarifami.

7.6. Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo morebitno predkupno pravico na javni dražbi v skladu s členom 347 ZFPPIPP.

7.7. Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičena niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih kupec pridobi s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe (5. odstavek 342. člena ZFPPIPP).

7.8. Za pravila postopka javne dražbe, ki niso izrecno urejena v tem razpisu javne dražbe, se neposredno uporabljajo določbe insolvenčne zakonodaje in predpisov, na katere le-ta napotuje za posamezni primer.


8. PRAVILA JAVNE DRAŽBE

8.1. Dražbo vodi stečajni upravitelj oziroma eden od obeh stečajnih upraviteljev ali z njune strani pooblaščena oseba (v nadaljevanju: vodja dražbe).

8.2. Neposredno pred začetkom javne dražbe vodja dražbe opravi popis navzočih na javni dražbi.

8.3. Vodja dražbe razglasi začetek dražbe ter prebere pogoje dražbe, objavljene v javnem razglasu.

8.4. Po razglasitvi začetka dražbe pristop dražiteljev ni več mogoč.

8.5. Vodja dražbe seznani udeležence s predmetom dražbe ter jih pozove, da oddajo listine s katerimi izkazujejo izpolnjevanje pogojev za pristop k dražbi:
8.5.1. vsak dražitelj se mora izkazati z osebnim dokumentom,
8.5.2. pooblaščenec mora predložiti tudi pooblastilo v slovenskem jeziku in vse podatke o pooblastitelju, ki so potrebni za sklenitev prodajne pogodbe (ime oz. naziv, naslov, sedež, davčna številka, EMŠO oz. matična številka),
8.5.3. pooblaščenec pravne osebe mora predložiti kopijo izpiska iz sodnega registra pri Ajpes,
8.5.4. vsak dražitelj mora predložiti izjavo po 337. členu ZFPPIPP (lahko jo podpiše tudi na sprejemnem mestu),

8.5.5. dokazilo, da je do roka iz tega razpisa plačal varščino v skladu s tem razpisom (dokazilo o plačilu varščine), za dokazilo bo vodja dražbe štel tudi izpisek prometa uro pred začetkom dražbe.

8.6. Po pregledu predloženih listin upravitelj seznani navzoče, katere osebe imajo pravico in obveznost pristopiti k draženju predmeta prodaje, morebitne druge prisotne, razen sodelavcev vodje dražbe, pa zaprosi, da zapustijo prostor.

8.7. Pred pričetkom dražbe vodja dražbe še enkrat prebere podatke o predmetu prodaje, razglasi izklicno ceno in sporoči najmanjši znesek (korak dražbe), za katerega bo vsaka izklicana cena oziroma ponudba višja od predhodne ter pojasni sam postopek draženja. V postopku poteka dražbe lahko vodja dražbe korak dražbe tudi spremeni, če je glede na potek dražbe to primerno. Predviden začetni korak dražbe za to dražbo je 1000,00 EUR.

8.8. Vodja dražbe izklicuje ceno, tako da začne z izklicno ceno, ki jo v postopku draženja povečuje za korak dražbe. Pri vsakem izklicevanju pozove udeležence, da sprejmejo izklicano ceno. Šteje se, da je ponudnik tisti, ki je prvi sprejel izklicano ceno in to nedvoumno nakazal. Ko nobeden od dražiteljev ni več pripravljen sprejeti izklicane cene ali jo sam povišati, se šteje, da je uspešna zadnja sprejeta izklicana cena oziroma ponudba.

8.9. Dražitelji lahko na dražbi tudi sami zvišajo ceno tako da vodji dražbe sporočijo višji znesek od tistega, ki ga trenutno izklicuje vodja dražbe oziroma od zadnjega izklicnega zneska. Zvišanje cene mora znašati vsaj korak dražbe in mora biti zaokrožen na korak dražbe.

8.10. O poteku dražbe se vodi zapisnik, v katerega se vpisujejo vsi ponudniki, izlicitirani najvišji znesek kupnine in kupca predmeta ter morebitne druge zadeve o poteku dražbe.

8.11. Ugovore zoper potek dražbe je mogoče vložiti ob zaključku zapisnika o poteku dražbe; ugovore takoj reši vodja dražbe.

8.12. Po koncu dražbe upravitelj dražitelja , ki je na dražbi uspel, obvesti o času sklenitve pisne pogodbe, ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni po koncu dražbe.

8.13. Dražitelj z vplačilom varščine sprejema vse pogoje javne dražbe, kot so navedeni v tem razpisu.

8.14. Prodajalec prekliče javno dražbo z objavo preklica javne dražbe, ki je objavljen na enak način kot objava javne dražbe. Če prodajalec prekliče dražbo na dan dražbe ali med potekom le-te, preklica ni dolžan objaviti, ampak o preklicu javne dražbe obvesti neposredne dražitelje, ki so na račun prodajalca vplačali varščino in prišli na dražbo oz. ki so na dražbi prisotni. V primeru preklica javne dražbe bo prodajalec nakazal znesek plačane varščine v dobro dražiteljevega transakcijskega računa, v breme katerega je bila plačana varščina, v treh delovnih dneh.

8.15. Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli in brez navedbe razlogov spremeniti dražbene pogoje, pri čemer se za spremembo dražbenih pogojev smiselno uporabljajo določila kot v primeru preklica javne dražbe.


upravitelj
mag. Matjaž Janša

041 360 020
objava:
https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=5428657