Zbiranje ponudb

Denarna terjatev

Opravilna številka: St 275/2016
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 12. 2023
Konec dražbe: 12. 12. 2023
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 27.146,56 €

Stečajna upraviteljica v postopku stečaja pravne osebe PEKO, D.D. - v stečaju,
Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič
Okrožno sodišče v Kranju, St 275/2016

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kranju o prodaji, St 275/2016 z dne 27.10.2023, pd 2756 (datum pravnomočnosti 14.11.2023)

JAVNO DRAŽBO Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 12.12.2023 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. Nadstropje)

I. Predmet prodaje

Denarna terjatev, katere nominalna vrednost znaša 27.146,56€
(14.780,80€ iz naslova glavnice in 12.365,76€ iz naslova zakonskih zamudnih obresti obračunanih do dne 25.9.2023).

(Terjatev stečajnega dolžnika, ki jo ima do tuje pravne osebe – družbe DERMATEX, spol. s r.o., Rotislavova 23/231, 14 000 Praga, Republika Češka na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe Okrožnega sodišča v Kranju I Pg 20/2016 z dne 1.3.2023, in sicer v višini 14.780,80€ z zakonskimi zamudnimi obrestmi v višini 12.365,76€ obračunanimi na dan 25.9.2023)


II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe ZNIŽUJE
Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 27.146,56€.
Zgoraj navedena izkicna cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa lastništva/imetništva ter stroškov vpisa pridobljene pravice v sodni register. Vse stroške nastale v zvezi s to prodajo nosi v celoti kupec.
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku znižuje je 1000,00€.
Razpisnik dražbe lahko v kateremkoli koraku dražbe odstopi od nadaljnje dražbe.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo plačati varščino tako, da je ta najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačana in razvidna na transakcisjem računu stečajnega dolžnika, in sicer v višini 10% izklicne cene, to je v višini 2.714,66€, na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 0400 0027 6672 653 odprt pri NOVA KBM d.d. z navedbo "Varščina-DERMATEX".

IV. Drugi pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja po sistemu "videno-kupljeno", stečajni dolžnik in stečajna upraviteljica ne odgovarjata za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje (340. člen ZFPPIPP).
2. Na dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, ki so pravočasno vplačali varščino.
3. Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in ga obvesti o času sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni po koncu dražbe. Celotno kupnino mora uspeli dražitelj plačati v 30 dneh od sklenitve prodajne pogodbe.
4. Če dražitelj na dražbi ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v treh delovnih dneh po koncu javne dražbe.
5. Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu z ZFPPIPP, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe.
6. V postopku javne dražbe ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena ZFPPIPP. Kupec mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe po drugem odstavku 337. člena ZFPPIPP.
7. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času določenem za sklenitev prodajne pogodbe, ne podpiše prodajne pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti. V tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
8. Vse davščine in druge javne obveznosti ter stroški prenosa lastništva bremenijo kupca. Strošek kupca je tudi sestava prodajne pogodbe, ki se plača po veljavni odvetniški tarifi ter vsi stroški v zvezi z prenosom lastništva/imetništva (odvetniški, notarski, sodni, upravni...) na predmetu prodaje.
9. V kolikor je v skladu z veljavno zakonodajo sklenitev pravnega posla vezana na morebitna dodatna soglasja oziroma odobritve države, lokalne skupnosti ali drugega pristojnega organa, se kupec zaveže za pridobitev le teh na njegove stroške in riziko, prodajna pogodba pa se v tem primeru sklene pod odložnim pogojem pridobitve pravnomočne in dokončne odločbe o soglasju oziroma odobritvi pravnega posla.
10. V primeru, da kateri izmed dražiteljev uveljavlja predkupno pravico, mora obstoj svoje predkupne pravice pred pričetkom dražbe izkazati z originalnimi listinami dokazi (ali notarsko overjenimi kopijami), razen če predkupna pravica izhaja iz javne evidence.
11. Prodajna pogodba se sklene upoštevajoč veljavne predpise o obstoju predkupnih pravic.
12. Izročitev predmeta prodaje v lasti oziroma imetništvo se izvrši po celotnem plačilu kupnine in plačilu vseh stroškov ter davščin.
13. Prodajalec prekliče javno dražbo z objavo preklica javne dražbe, ki je objavljen na enak način kot objava javne dražbe. Če prodajalec prekliče dražbo na dan dražbe ali med potekom le te, preklica ni dolžan objaviti, ampak o preklicu javne dražbe obvesti neposredno dražitelje, ki so na račun prodajalca vplačali varščino in prišli na dražbo oziroma ki so na dražbi prisotni.


V. DRUGA PRAVILA JAVNE DRAŽBE
Fizična oseba se izkaže z osebnim dokumentom. Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti veljavno pisno pooblastilo, pooblaščenci pravnih oseb pa tudi kopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo (izpis maksimalno na 1 koledarski dan pred dnevom dražbe) ter veljavno pooblastilo za zastopanje pravne osebe.
Neposredno pred začetkom javne dražbe se bo opravil popis navzočih na javni dražbi. Zaradi pravočasne izvedbe popisa, potencialnim udeležencem javne dražbe priporočamo, da so navzoči pred prostorom javne dražbe vsaj 10 minut pred začetkom le-te.
Pristop na javno dražbo je mogoč le do razglasa stečajne upraviteljice o začetku javne dražbe, kasneje pristop in sodelovanje na javni dražbi, ne glede na eventualno plačilo varščine, ni več mogoče.
O poteku javne dražbe se vodi zapisnik.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, vendar ne nižjo od izklicne cene.
Dražba je končana po razglasu stečajne upraviteljice.
Ugovore je mogoče vložiti dokler ni zaključena javna dražba. Ugovore reši stečajna upraviteljica takoj.
Za red in mir ter za učinkovit potek javne dražbe skrbi stečajna upraviteljica. Kršitelja reda in miru javne dražbe oz. normalnega teka le-te lahko stečajna upraviteljica odstrani z dražbe.
Predmet prodaje se prodaja po določilih veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

VI. OSEBE S KATERIMI NI DOVOLJENO SKLENITI POGODBE

337. člen ZFPPIPP:
"(1)Stečajni dolžnik ne sme:
1.skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja s stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek, ali z njima ožje povezano osebo ali pravno osebo, v kapitalu katere ima ta oseba delež;
2.skleniti pogodbe na podlagi nezavezujočega zbiranja ponudb z osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku, z družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 odstotkov, z osebo, ki ima v razmerju do teh oseb položaj ožje povezane osebe, ali s pravno osebo, v kapitalu katere ima ta oseba delež.
(2) Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz prvega odstavka tega člena.
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za prodajo predkupnemu upravičencu, ki v skladu s tem zakonom uveljavlja zakonito predkupno pravico"


VII. INFORMACIJE O PREDMETU PRODAJE

Za vse morebitne informacije o predmetu prodaje se lahko interesenti obrnejo na stečajno upraviteljico: tadeja.tamse@odt.si

VIII. OGLED PREMOŽENJA, KI JE PREDMET PRODAJE:

Zainteresirani ponudniki, ki si želijo ogledati predmet prodaje, morajo to predhodno najaviti pri stečajni upraviteljici najkasneje 5 delovnih dni pred datumom dražbe, in sicer pisno na elektronski naslov: tadeja.tamse@odt.si.