Zbiranje ponudb

Stavbno zemljišče

Opravilna številka: St 2135/2020
Lokacija: Kapca - Lendava
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 31. 05. 2022
Konec dražbe: 30. 06. 2022
Upravitelj: Julija PajnikFotografije:

Objavljam VABILO K DAJANJU NEZAVEZUJOČIH PONUDB.

Predmet nezavezujočega zbiranja ponudb je nepremičnina ID znak:
ID znak: parcela 162 2155,
ki je v solastnini dolžnika do deleža 1/2 (ene polovice) od celote
in Karoline Kornelije Horvat do deleža 1/2 (ene polovice) od celote.

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.

V soglasju s solastnico se pred pričetkom prodaje opravi nezavezujoče zbiranje ponudb po 2. odst. 328. člena ZFPPIPP, in sicer pod naslednjimi predpostavkami:
da se po pravilih prisilne prodaje po ZFPPIPP opravi prodaja celotne nepremičnine:
ID znak: parcela 162 2155, do 1/1, torej hkrati:
solastniški delež Emila Horvata do 1/2 (ene polovice) od celote, ki predstavlja stečajno maso;
solastniški delež Karoline Kornelije Horvat do 1/2 (ene polovice) od celote, pod pogojem, da bo solastnica izrecno soglašala s prisilno prodajo svojega solastniškega deleža po določilih ZFPPIPP.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je 30.06.2022.

Pogoji sodelovanja v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb in ostali pogoji so določeni v vabilu, ki je dostopen na spletni strani Ajpes:
Ajpes eObjave St 2135/2020

Dodatne informacije je možno pridobiti pri upraviteljici preko elektronskega naslova: upraviteljica@pajnik.si.

Julija Pajnik,
upraviteljica